Associa't

Els Pastorets de Montblanc fomentem la sensibilitat i l'interès per les arts escèniques,


per mitjà de formació cultural i artística,


i contribuint al desenvolupament personal, ampliant l'horitzó de l'experiència individual i afavorint actituds d'empatia en relació amb les dinàmiques de grup.

Segons la llei estatal, el menor de 14 anys, té capacitat reconeguda per exercir els seus drets d’habeas data (autodeterminació informativa) per si mateix. 

S’ha d’entendre que la legislació els atorga marge per actuar per si mateixos i, per tant, l’exercici dels drets per part de les mares, pares o tutors/es, en nom i representació del menor, s’ha d’entendre compatible i no excloent respecte de l’exercici dels drets, si escau, per part del menor mateix .

La inscripció a l'Associació Cultural Pastorets de Montblanc inclou: